Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

Társadalmi Megújulás Operatív program - TÁMOP-3.2.4-08/1-0068

Kódszám: TÁMOP-3.2.4-08/1-0068

A projekt címe:  Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban - élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben

A projektben a megyei, 5 városi és 1 egészségügyi szakkönyvtár működik együtt. Mind nyilvános könyvtár. A projekt megvalósítására a tagok konzorciumi szerződést kötöttek; konzorciumvezetőnek a Deák Ferenc Megyei Könyvtárat választották.
A projektmenedzsment feladatait az intézmény igazgatóhelyettese, gazdasági vezetője és hálózati munkatársa látják el, együttműködve az igazgatóval a projekt megvalósításában.
A projektben tervezett fejlesztések és programok így a megye lakosságát hozzák kedvezőbb helyzetbe, ami ebben az aprófalvas településszerkezetű, hátrányos körülmények között élő, kulturálisan és egzisztenciálisan leszakadó rétegekkel terhelt megyében stratégiai fontosságú.
Kiemelt szerepe van az iskolai oktatás támogatásának, az iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevők könyvtári-információs ellátásának, a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő egyének, társadalmi csoportok célirányos segítésének.
Az infrastrukturális hátrányok különösen indokolttá teszik a lelőhely-nyilvántartások, sokrétű könyvtári szolgáltatások kialakítását és távoli elérését, a szolgáltatók és használók interaktív kapcsolatát, mely a használat módjában is folytonos segítséget ad. A fejlesztések során a könyvtárak csatlakozhatnak a nagy, országos lelőhely-nyilvántartásokhoz (MOKKA-ODR), mely kibővíti információs lehetőségeiket. Létrehoznak egy közös elérési felületet (Zalai Tudástár), amelyen keresztül minden szolgáltatásukat a használók rendelkezésére bocsátják.
A lakosság felkészítése az infó-kommunikációs eszközök, adatbázisok használatára további rétegek könyvtárhasználatát teszi lehetővé, segíti művelődésüket, munkavállalási lehetőségüket, életminőségük javítását, identitástudatuk fejlesztését, a települések népességmegtartó erejének növelését.
Ezt szolgálják az olvasásfejlesztő programok is, célzottan a gyermekek, középiskolások, kistelepülési lakosok számára. A munkatársaink képzése, továbbképzése kulcsfontosságú a tervezett szolgáltatások biztosításában, fejlesztésében - ezt szolgálja a minőségbiztosítás bevezetése is. A projekt végrehajtása optimalizálhatja a ráfordításokat, a nyilvánosság biztosítása új használók bekapcsolódását is eredményezi.
A könyvtárak legfontosabb célja jelenlegi állományuk analitikus feltárásának elmélyítése, a kistérségi községi és iskolai könyvtári állományok elektronikus katalógusba rögzítése, az országos egységes nyilvántartási rendszerben való megjelenítése.
Alapvető törekvéseink közé tartozik az életen át tartó tanulás támogatása, különös tekintettel annak nem formális módjaira, a honlapok interaktív szolgáltatásait kihasználva, a könyvtári portálok egységes elérési felületté fejlesztésével - így az interneten igénybe vehető tartalmak által jóval több használó számára nyújthatunk széles körű információt.
Kiemelt célcsoportjaink a gyermekkorú, középiskolás tanulók, munkanélküliek, fogyatékkal élők, kistérségi lakosok. Az ő számukra nemcsak passzív (honlapon keresztüli), hanem aktív könyvtárhasználói, internetes ismeretszerző, olvasásfejlesztés, biblioterápiás  programokat is szervezünk, részben könyvtárainkban, részben a kistelepülési szolgáltató helyeken, ezáltal segítve kulturálódásukat és ismeretszerző képességeiket.
A továbblépéshez munkatársaink képzettségét is fejlesztenünk kell; lépni szükséges a minőségbiztosítás bevezetése irányába is. Így érhetjük el egy korszerű, széles rétegek és a nemzetközi használók által is igénybe vehető zalai könyvtári szolgáltatási rendszer kiépítését.


 

Microsoft Powerpoint dokumentum  Projektösszesítő (TÁMOP, Zárórendezvény)
Microsoft Powerpoint dokumentum  Pályázati megvalósulás a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban (TÁMOP)

Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap