Figyelem! Fontos felhívás!

Adatvédelem

TISZTELT OLVASÓINK!

2018. MÁJUS 25-től A SZEMÉLYES ADATOK FOKOZOTT VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN ADATVÉDELMI VÁLTOZÁSOK LÉPNEK ÉLETBE!


NE MARADJON LE, ÉRTESÜLJÖN A VÁLTOZÁSOKRÓL!

 

Miért fontos, hogy Ön erről tájékozódjon?

  • Az Európai Unióban a személyes adatok védelme alapvető jog, amely az állampolgárokat a lakóhelytől függetlenül megilleti.
  • 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról  - a továbbiakban GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió és az Európai Tanács által elfogadott rendelet. 2016 májusában lépett hatályba, és 2018. május 25-től kezdve kötelező alkalmazni az EU tagállamaiban.

 

Miért van szükség nagyobb, átfogóbb védelemre?

Az online térben megvalósuló kommunikációs módok, az infokommunikációs eszközök térnyerése, az online közösségi hálózati szolgáltatások, virtuális vásárlások, szolgáltatások létrejötte során számos személyes adatot adunk meg, amelyek védelmére még nem mindenütt megfelelő a felkészültség. Az adatok jogosulatlan megszerzésének és felhasználásának megelőzése a cél.

 

Mitől lesz jobb az új adatkezelési rendszer?

Az új adatvédelmi rendelet biztosítani fogja, hogy Ön egyértelmű és érthető tájékoztatást kaphasson arról, hogy mely személyes adatait, milyen céllal kérik el, hogyan tárolják, mire használják fel, hogyan védik. A személyes adataival kapcsolatban betekintési joga van, kérheti az adatok törlését, módosítását is. Jogszabály, nemzetgazdasági érdek vagy az Ön hozzájárulása alapján van lehetőség a személyes adatok kezelésére. Amennyiben az alkalmazott adatvédelmi módszerek ellenére az adatok elvesznek, megsemmisülnek, jogosulatlan helyre kerülnek, azonnal értesítjük Önt erről.

 

Mi a legfontosabb a rendeletben?

A személyes adatok kezeléséről szóló alapelvek:

• a jogszerű, tisztességes, átlátható, célhoz kötött eljárás; (a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű, jogszerű céllal, az érintett számára átlátható módon szabad kezelni)

• az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az

integritás és bizalmas jelleg biztosítása, továbbá az elszámoltathatóság elve; (a személyes adatokat csak a szükséges mértékig és ideig tárolja, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával gondoskodik az adatok biztonságáról, megvédi azokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléstől, a károsodástól és megsemmisítéstől, valamint bizonyítani tudja, hogy a felsorolt intézkedéseket megtette és folyamatosan megteszi)

 

 

Személyes adatok meghatározása

 

A rendelet szempontjából egy természetes személy akkor válik érintetté, ha egyidejűleg legalább két személyes adata alapján őt – akár közvetlenül, akár közvetve – azonosítani lehet. Személyes adatnak minősülnek: különösen a név, a születési adatok, az azonosító jelek, a helymeghatározó adat, az online azonosító, de ide tartoznak a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adatok is.

 

A GDPR személyes adatnak nyilvánítja az IP címet is!

 

Az adatvédelem könyvtári környezetben

 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (mint adatkezelő) kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól származó személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók információs önrendelkezési jogát.

Az intézmény a könyvtárhasználók személyes adatait a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv. ) szóló jogszabályok előírásainak megfelelő módon kezeli.

Gondoskodik az általa gyűjtött személyes adatok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat.

 

 

Önnek mi a teendője?

A nyilvános könyvtári szolgáltatások igénybe vétele a használó (olvasó) hozzájárulása alapján történik. A beiratkozáskor a nevet, születési helyet és dátumot, anyja nevét, eredeti nevét kell megadnia a vonatkozó jogszabály (1997. évi CXL. tv. 57. § (1) bek.) alapján, a Könyvtárhasználati Szabályzatban rögzített módon. A beiratkozási lapon aláírásával nyilatkozik arról, hogy az önkéntesen megadott e-mail címet, telefonszámot, lakcímet milyen célra használhatjuk fel. Adatait a könyvtár integrált rendszerében tartja nyilván, amelyet saját szerveren tárol és véd. Nyilvántartott adataiba bármikor betekinthet, kérheti módosítását, esetleg törlését. Módosíthatja a felhasználási jogcímet is. A beiratkozási lapon a Könyvtár nyilatkozatát is tudomásul veszi, amely biztosítja Önt a jogszerű kezelésről.

 

 

Az adatgyűjtés módjai

 

Könyvtárunk a beiratkozáson kívül a rendezvények látogatóitól kérhet nevet és elérhetőséget a jelenléti íven további rendezvénymeghívó vagy könyvtári tevékenységre vonatkozó ajánló kiküldése céljából. Az adatokat a használó önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre. Az adatkezelő azokat belső hálózatán, védett szerveren tárolja és az engedélyezett célra használja fel. További adatokat (pl. életkor, foglalkozás, családi állapot, hátrányos helyzet) csak anonim kérdőíven kérhet, ahol a válaszadó személye nem beazonosítható.

Honlapunkon a hírlevélre való feliratkozáskor, valamint az olvasói állapot megtekintése esetén kell megadnia személyes adatokat.

 

A gyermekek jogainak kiemelt védelme

 

A 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak kezelése csak

szülői hozzájárulással lehetséges. Könyvtárunkban a beiratkozáskor a jótálló írja alá a fent említett beiratkozási lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot.

 

Az adatok védelme

 

Az Adatkezelő a használó (olvasó) hozzájárulásával megadott és tárolt adatokat külön, erre a célra létesített tárhelyen őrzi, tűzfal és külső támadás ellen hatékony biztonsági rendszerrel megerősített védelemmel ellátva, az adatmentés funkciót szem előtt tartva gyűjti és őrzi. Az adatok bármilyen módosulása, megsemmisülése, jogosulatlan felhasználása esetén az érintett használókat a Könyvtár tájékoztatja.

 

Az adatkezelés érvényessége

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a használó (olvasó) hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása!

 

Az adatvédelem felügyeleti szerve a NAIH – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. www.naih.hu

 

 

 

címkék: