Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

Igazgatóhelyettesi álláspályázat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

PÁLYÁZATOT HIRDET

IGAZGATÓHELYETTESI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet,

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében, továbbá a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 3. §. (1) bekezdésében meghatározottak szerint,

- B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

 - végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

- végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot bemutatni.

 

Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

A pályázathoz csatolni kell:  

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

- a pályázó szakmai önéletrajzát,

- a végzett szakmai munka (referencia), vagy tudományos munka bemutatását,

- a munkakör betöltésére vonatkozó programot,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

- nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,


- nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkavégzés helye:

Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21., és Deák Ferenc tér 6.

Ellátandó feladatok:

Igazgatóhelyettesi feladatok ellátása az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint; a József Attila Városi Tagkönyvtár, a Gábriel József Könyvtár és Művészeti Műhely,

az Apáczai Csere János Tagkönyvtár valamint a városi fiókhálózat vezetése és felügyelete az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. február 15.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. március 15.

A munkakör ellátásának kezdő időpontja 2023. április 1-je. A vezetői munkakör betöltése határozott időtartamra, 2028. március 31-ig szól, a munkaszerződésben 3 hónap próbaidő kerülhet kikötésre.

A munkabér megállapítása a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv alapján közös megegyezéssel történik.

A pályázatot a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatójához (Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.) kell benyújtani postai úton vagy személyesen. A titkárság 2023. március 31-ig Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. sz. alatt működik.

A pályázatról a benyújtásra előírt határidőt követően bírálóbizottsági személyes meghallgatás után az intézmény vezetője dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás Kiss Gábor Igazgatótól, a 20/98-35-344–es telefonszámon illetve az info@dfmk.hu e-mail címen kérhető.

 

Zalaegerszeg, 2022. december 27.


Tagintézmény

Deák Ferenc

Megyei és Városi Könyvtár

Aktuális

Galéria

közadatkereso
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap