Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap

Álláspályázat

 

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

 

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet,

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében, továbbá a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 3. §. (1) bekezdésében meghatározottak szerint,

- KER szerinti, B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

 - végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik,

- végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával,

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot bemutatni. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

 

A pályázathoz csatolni kell:  

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

- az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,

- a pályázó szakmai önéletrajzát,

- a végzett szakmai munka (referencia), vagy tudományos munka bemutatását,

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot

- bérigény megjelölését

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

- nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozat arról, hogy pályázatát a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
- nyilatkozatot, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn

 

A munkavégzés helye:

Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21., és Deák Ferenc tér 6.

 

Ellátandó feladatok:

intézményvezetői feladatok ellátása (a könyvtár képviselete, a könyvtári munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési előirányzatokkal.)

 

A pályázatok benyújtásának határideje:

2022. december 15.

 

A pályázatok elbírálásának határideje:

2023. február 28.

 

A munkakör ellátásának kezdő időpontja 2023. április 1-je, a magasabb vezetői munkakör betöltése határozott időtartamra, 2028. március 31-ig szól, a munkaszerződésben 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A munkabér megállapítása a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv alapján közös megegyezéssel történik.

 

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) kell benyújtani és ezzel egyidejűleg a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre megküldeni.

 

A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően bírálóbizottsági személyes meghallgatás után a közgyűlés dönt.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstől, a 92/502-121 –es telefonszámon kérhető.

 


Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Széchenyi 2020
Európai Szociális Alap